Jemenitiska Föreningen i Örebro

 

En terrorist är det första som oftast dyker upp i tankarna när man ser en beslöjad kvinna, eller en man med långt, svart skägg. Samhället vi lever i idag har utvecklats oerhört då vi kämpat mot nazism, rasism och sexism samt skapat ett mer jämställt samhälle. Trots detta är hatet mot muslimer större än någonsin. 

 Asma Al-SaidyÄnda sedan år 2001 har FBI registrerat över 100 hatbrott per år mot muslimer[1]. Minst sagt utsätts muslimer för alla olika slags diskrimineringar och trakasserier dagligen. Vad är det egentligen som har medfört dessa fördomar? De hotfulla “religiösa” grupperna eller kanske medias talang att propagera?

 

Syfte

Media har för jämnan påverkat människors tankar, åsikter och attityder om olika frågor, men nu på sistone har mycket av uppmärksamheten blivit riktad mot religionen Islam och muslimer. Denna analys ska därför undersöka om svensk media bidrar till islamofobi, om detta stämmer ska det också undersökas vilka orsaker och konsekvenser det medför, men även hur problemet ska lösas.

Kan det vara så att svensk media är en bidragande faktor till en ökad islamofobi i Sverige? Det är frågeställningen som denna uppgift skall undersöka.

Avsikten med denna analys är främst att öka kunskap om islamofobi och konsekvenserna som följer.

 

Bakgrundsfakta/Problem

Religionen Islam och muslimer framställs ofta i samband med förtryck, terrorism och fara. Enligt NE.se definieras islamfobi som rädslan för muslimer och religionen Islam, med en uppfattning om att Islam medför negativa beteenden som utgör fara i samhället[2]. Som en följd av islamfobi förekommer fördomar, våld, negativa attityder, hot, trakasserier men framförallt diskriminering för muslimer.

Efter terrorattacken i New York den 11 september 2001, har ytterligare ett antal terrorattentat skett i västvärlden som har fått stor uppmärksamhet socialt men särskilt medialt[3]. När media rapporterat om terrorattentat benämns och beskrivs terrorister på olika sätt, om en terrorattack genomförs av en “muslim” används rubriker såsom “Isis medlem begår en terrorattack”, om det däremot är en vit, kristen man som utfört en terrorattack används rubriker såsom “Mentalt sjuk man hämnas”. Med medias skillnad i sina rapporteringar kring terrorattentaten som utförts av “muslimer” har en stark fobi och avsky mot muslimer växt fram och ökat under en kort tidsperiod. Detta eftersom genom medias rapportering har många människors värderingar och syn på muslimer påverkats negativt.

Media tenderar använda sig av storslagna rubriker för att locka läsare, de har makten att med sina formuleringar och slagkraftiga begrepp frambringa stigmatisering, oro och polarisering i samhället. Detta resulterar till att samhällsklyftorna ökar, hat och hot blir ett faktum men även i värsta fall socialt accepterat, islamofobi kan bestyrka.

De flesta svenska artiklarna är negativa till Islam, det har visats att artiklar som berör Islam eller muslimer handlar om ämnen som antingen terror, säkerhet och militära insatser. Flera medieforskare har förmedlat om hur media använder sig av en negativ och stereotyp bild när Islam presenteras i media[4]. I de flesta artiklarna sammankopplas Islam med våld och problem vilket riskerar att förstärka stereotyperna, och även bidra till islamofobi[5].

 

Shutterstock 1238266465 0

Orsaker

Ilska, hat, fördomar, rädsla, xenofobi men framförallt okunskap och generalisering är de bidragande orsakerna till varför svensk media skildrar muslimer stereotypt och falskt.

De flesta nyhetsredaktionerna är väldigt homogena, det vill säga de allra flesta som jobbar på redaktionerna är svensk vit medelklass[6]. Redaktörerna har därför inte erfarenhet och kunskap av att leva som en minoritetsgrupp i Sverige, i och med detta har de dessutom dåliga kontaktnäten och har svårt att hitta rättskällor när det kommer till minoriteter, däribland muslimer. Vilket resulterar till att journalister behöver förlita sig på information från icke-muslimer som ofta inte överensstämmer med Islam och muslimer. 

För att locka läsaren till en viss artikel eller nyhetssida behöver svensk media använda sig utav en enkel, begriplig historia som spelar in ett större händelseförlopp samtidigt som det anknyter till tidigare händelser som har högt nyhetsvärde. Det innebär att redan etablerade vinklar oftast upprepas vilket leder till att vissa grupper alltid skildras på samma sätt[7].

En annan orsak som bidragit till ökad islamofobi är rasistiska organisationer som har sedan länge använt och fortfarande använder internt som en plattform för att sprida hat mot muslimer, för att propagera för högerpolitiker[8]. De flesta artiklarna använder även “Vi och Dem” när det skrivs om muslimer, detta skapar segregation, fler fördomar och fobier för det främmande alltså “Dem”.

 

Konsekvenser

Islamofobi får stora konsekvenser både för den enskilda individen, gruppen och samhället.

På grund av islamofobi bildas segregation i det svenska samhället, människorna som har negativa attityder mot muslimer tenderar vara homogena, de vill inte integrera sig i ett samhälle med muslimer. Detta medför till att samhällsklyftorna ökar, hat och hot blir ett faktum men i värsta fall socialt accepterat, eftersom ju fler som väljer att segregera sig och förlita sig på medias information om muslimer desto fler som kommer acceptera islamofobi och hatet mot muslimer i samhället. Som följd av detta kommer samhället inte vara lika hållbart då hat, rädsla och hot kommer styra vårt samhälle, ett ojämlikt samhälle där alla inte har samma förutsättningar och möjligheter att uppfylla sina drömmar kommer bli en verklighet[9].  

Muslimer som en grupp kommer utsättas för våld, trakasserier och diskriminering. Gruppen kommer inte få samma möjligheter att åstadkomma sina mål, de kommer dessutom förlora rättigheterna till heliga byggnader, då flera angrepp sker på moskéer[10].

Som följd av islamofobi begränsas individen att upptäcka samt uppfylla sina drömmar på grund av diskriminering, deras vardagsliv begränsas då rädslan för våld är stor. Individerna förlorar även rättigheten till klädval, tro, jobb, bidrag och trygghet.

 

Lösning

För att förbättra situationen bör journalister och de som intervjuas få mer mångfald. Det är även viktigt att fler journalister med minoritetsbakgrund tar plats i media och uttalar sig om alla felkällor som förknippas till Islam, de kan säga till att utbilda människors fördomar om Islam för att minska islamofobi[11].

Det är viktigt att ett system som kontrollerar och förminskar medias bidragande till islamofobi införs, och att svensk media använder sig utav liknande rubriker, formuleringar och slagkraftiga begrepp i sina rapporteringar kring terrorattentat oavsett religion, hudfärg eller etnicitet personen som begått en terrorattack har, det ska inte finnas skillnad i svensk medias rapporteringar gällande terrorattentat. Detta för att minska stigmatiseringen, diskriminering och polariseringen i samhället mot en minoritetsgrupp, däribland muslimer.

Samhället kan införa olika organisationer för människors med fördomar, islamofobi eller nyfikenhet. Med en organisation/förening kan segregationen minskas, detta eftersom fler kommer integrera sig med muslimer, därav kommer människor inse att media förmedlat fel information om muslimer vilket leder till mindre islamofobi. Människors värderingar och uppfattningar om muslimer kommer ändras, de tidigare negativa attityderna kommer förändras till positiva attityder mot muslimer.  

För att lösa detta problem behövs utbildning som medför kunskap om konsekvenserna som inträffar som följd av svensk medias bidragande till islamofobi[12].

 

Reflektioner

Denna analys syftar till att lyfta fram orsakerna till en ökad islamofobi samt konsekvenserna som förekommer, jag kom även med förslag gällande lösningar. I min analys undersökte jag min frågeställning som lyder: Kan det vara så att svensk media är en bidragande faktor till en ökad islamofobi i Sverige? Jag undersökte faktorerna bakom svenska mediers skillnad i sina rapporteringar om muslimer, samt om det i så fall bidrar till en ökad islamofobi i Sverige.

Jag tycker att det är viktigt med källkritik, många tror på allt som förekommer socialt och medialt vilket påverkar människors värderingar, fördomar och syn på saker och ting. Det krävs källkritik gällande allting medialt, att bygga egna uppfattningar och inte blint tro på allting är en viktig aspekt för att motverka islamofobi.

Jag tycker även att det krävs en stor attitydförändring för att motverka islamofobi i Sverige och världen om, och detta bör redan börja i skolan. Människor måste få en ordentlig utbildning kring religionen Islam och människor som utövar Islam.

Avslutnings tycker jag att så länge media har makten att påverka människor värderingar och uppfattningar om minoritetsgrupper kommer de göra det, media har makten att visa och vinka Islam felaktigt och stereotypt. Vi som ett samhälle måste hitta ett välfungerande system för att motverka islamofobi och medias makt att propagera.

 

 SKRIVEN AV ASMA AL-SAIDY

 

Källförteckning:

https://www.expressen.se/geo/mats-larsson/krigen-flygresorna-sakerheten-7-satt-varlden-forandrats-pa-efter-11-september/

 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/islamofobi

https://www.svd.se/minnesceremoni-inleds-i-new-york-med-tyst-minut

https://www.uu.se/nyheter-press/nyheter/artikel/?id=4940&typ=artikel

https://www.vox.com/science-and-health/2017/11/30/16645024/collective-blame-psychology-muslim

http://www.islamofobi.se/vad-ar-islamofobi/

https://www.securityuser.com/se/Nyheter/Samhalle/bra-ska-fordjupa-kunskapen-om-islamofobiska-hatbrott#.XhjhuchKjIU

 

[1] GEO expressen, (2016) https://www.expressen.se/geo/mats-larsson/krigen-flygresorna-sakerheten-7-satt-varlden-forandrats-pa-efter-11-september/

[2] NE.se https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/islamofobi

[3] Svenska Dagbladet(2016-09-11) https://www.svd.se/minnesceremoni-inleds-i-new-york-med-tyst-minut

[4] Upsala Universitet (25 juni 2015), https://www.uu.se/nyheter-press/nyheter/artikel/?id=4940&typ=artikel

[5] Upsala Universitet (25 juni 2015), https://www.uu.se/nyheter-press/nyheter/artikel/?id=4940&typ=artikel

[6] Upsala Universitet (25 juni 2015), https://www.uu.se/nyheter-press/nyheter/artikel/?id=4940&typ=artikel

[7] Upsala Universitet (25 juni 2015), https://www.uu.se/nyheter-press/nyheter/artikel/?id=4940&typ=artikel

[8] Vox(Nov, 30 2017) https://www.vox.com/science-and-health/2017/11/30/16645024/collective-blame-psychology-muslim

[9] Islamfobi.se http://www.islamofobi.se/vad-ar-islamofobi/

[10] Göteborgs-Posten (26 mars, 2019) https://www.gp.se/kultur/kultur/muslimer-avhumaniseras-n%C3%A4r-islamofobi-normaliseras-1.14206229

[11] Upsala Universitet (25 juni 2015), https://www.uu.se/nyheter-press/nyheter/artikel/?id=4940&typ=artikel

 [12] Securityuser.com (2019-10-20) https://www.securityuser.com/se/Nyheter/Samhalle/bra-ska-fordjupa-kunskapen-om-islamofobiska-hatbrott#.XhjhuchKjIU