Jemenitiska Föreningen i Örebro

 

Medlemmar i Jemenitiska föreningen i Örebro som uppfyller föreningens stadgarskraven och har betalat sina medlemsavgifter hade ett årsmötet den 11 augusti 2019 kl 17.30 – 20.30 för att välja av en tillfällig styrelse för att bedriva föreninges arbete fram till nästa val.

Jfio12

 1 Mötets öppnande: Abdlrahman El-hababi hälsade alla välkomna till detta årsmöte i samlingssalen på föreningens lokal och öppnade därmed mötet.

2. Godkännande av dagordning: Dagordningen lästes och godkändes.

 3. Fråga om stämman var vederbörligen utlyst: Mötets ledamöter svarade ja.

 4. Val av ordförande, sekreterare för stämman: Mötet valde Ebrahim Al-Sayaghi till ordförande för mötet och Amal Ahmed till sekreterare för mötet.

 5. Val av en justeringsman att jämte ordföranden justera stämmans protokoll: Mötet valde Abdulbaset Alsaidy.

 6. Lägg till en paragraf i stadgarna: Medlemmarna har beslutat att lägga till en paragraf i stadgarna som ger styrelsen rätt att utesluta medlemmar som är  terrorismsympatier.

 7. Val av ny tillfällig styrelse: Medlemmarna har beslutat att välja ny styrelse till följande fram till nästa val:

  • Abdlrahman Elhababi                 Ordförande
  • Fatima Alsaeedi                           Sekreterare
  • Ebrahim Alsayaghi                           Kassör

 8. Val av en revisor för en tid av ett (1) år: Medlemmarna har beslutat att välja en revisor till följande fram till nästa val: Abdullah Al-Baddai

 9. Val av en konsulent för en tid av ett (1) år: Medlemmarna har beslutat att välja en konsulent till följande fram till nästa val: Abdulbaset Al-Saidy

 10. Val av firmatecknare: Till firmatecknare valdes två personer gemensamt: ordförande tillsammans med kassören.

 11. Mötets avslutande: Mötesordförande tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet.